O SPÓŁCE

InfoEngine S.A. jest spółką córką Towarowej Giełdy Energii S.A wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Spółka rozpoczęła działalność w 2001 roku w strukturze spółki Elbis Sp. z o.o. należącej do Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W wyniku procesów restrukturyzacyjnych oraz własnościowych w grudniu 2010 roku, Spółka została kupiona przez Giełdę Papierów Wartościowych w strukturach której zajmowała się świadczeniem usług operatorskich oraz prowadziła rynek energii w ramach internetowej platformy obrotu energią elektryczną „poee”. W wyniku konsolidacji rynku towarowego oraz zmian legislacyjnych w zakresie prowadzenia obrotu energią, Spółka w swojej linii biznesowej skoncentrowała się na świadczeniu usług operatorskich tj. usłudze Operatora Handlowo – Technicznego oraz Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe. Siedziba Spółki zarejestrowana jest w Warszawie przy ul. Książęcej 4, jednak całość zadań operacyjnych jest prowadzona w biurze handlowym w Bełchatowie.

Władze

ZARZĄD:

Dariusz Katulski – Prezes Zarządu.

RADA NADZORCZA:

Piotr Listwoń – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Żarski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Renata Wanat – Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

100% akcji InfoEngine S.A. należy do Towarowej Giełdy Energii S.A.

 

Klauzula Informacyjna InfoEngine S.A. dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu i osób wskazanych do kontaktów służbowych.

Klauzula Informacyjna InfoEngine S.A. link – załącznik w PDF

 

Komunikacja z akcjonariuszami

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji.

InfoEngine S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28.09.2020 roku wezwała akcjonariusza Spółki – Towarową Giełdę Energii Spółkę Akcyjną do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.045.000 zł (dziewięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1) 500 (pięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
2) 220 (dwieście dwadzieścia) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
3) 200 (dwieście) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
4) 525 (pięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
5) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
6) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
7) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
8) 600 (sześćset) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
9) 2.250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
10) 750 (siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

 

Walne Zgromadzenia:

Walne Zgromadzenia InfoEngine S.A. odbywają się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

 

Status Spółki link – załącznik w PDF

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy InfoEngine S.A.

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy jest InfoEngine S.A. (InfoEngine), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 44 635 59 49, [email protected].

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem [email protected].

 

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania

Dane akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane w celu organizacji Walnego Zgromadzenia i umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu i innych praw wynikających ze statusu akcjonariusza InfoEngine przez uprawnione osoby, w tym weryfikacji uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane przez InfoEngine na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu InfoEngine polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez InfoEngine, a także obrony przed takimi roszczeniami kierowanymi wobec InfoEngine.

 

IV. Kategorie danych osobowych

InfoEngine  przetwarza następujące kategorie danych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy InfoEngine dane identyfikacyjne, w szczególności znajdujące się na dokumentach pełnomocnictw, dane adresowe, dane kontaktowe.

 

V. Odbiorcy danych

Obiorcami danych mogą być:

– podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu InfoEngine w związku ze świadczonymi na rzecz InfoEngine usługami IT.

– DM BOŚ prowadzący rejestr akcjonariuszy InfoEngine.


VI. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych. W przypadku zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w danej sprawie.


VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Akcjonariuszom i pełnomocnikom akcjonariuszy przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VIII. Źródło danych

Dane osobowe mogą pochodzić od mocodawcy, w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, gdy dotyczą pełnomocnika akcjonariusza InfoEngine.

 

IX. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest konieczne w celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu InfoEngine i wykonywania praw z akcji, zgodnie z przepisami prawa wskazanymi powyżej.