Polityka prywatności

Polityka Prywatności

InfoEngine S.A. przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Niniejsza Polityka zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez InfoEngine S.A. za pośrednictwem strony internetowej https://www.infoengine.pl określa podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane.

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych, zbieranych przez https://www.infoengine.pl jest InfoEngine S.A. z siedzibą ul. Książęca 4, 00-490 Warszawa.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych pod adresem [email protected].

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Za pośrednictwem strony internetowej, InfoEngine S.A. może pozyskiwać, a następnie przetwarzać, następujące dane osobowe:

  • dane nadawców korespondencji kierowanej do InfoEngine S.A. na adresy e-mail wskazane na stronie https://infoengine.pl
  • dane do kontaktów służbowych poprzez kontakt za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych na stronie;
  • dane osobowe uczestników konferencji i innych wydarzeń, organizowanych przez InfoEngine S.A., zgłaszane za pośrednictwem formularzy lub adresów e-mail, dostępnych na stronie https://infoengine.pl;

 

Podstawy i cele przetwarzania danych

Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi), przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku wynikającego z prawa, np. konieczności wykazania lub udokumentowania świadczenia usług, przetwarzanie odbywa się na podstawie tego obowiązku prawnego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach niż określonych powyżej, podstawą przetwarzania jest (i) prawnie uzasadniony interes administratora, np. ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami lub (ii) zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

Okres przechowywania danych

Przetwarzane przez InfoEngine S.A. dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów). Okres ten może ulec wydłużeniu, jeżeli przechowywanie danych okaże się niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których te dane są przetwarzane, oraz dla obrony przed takimi roszczeniami.

 

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych, pozyskanych za pomocą witryny internetowej https://www.infoengine.pl mogą mieć:

  • pracownicy i współpracownicy  InfoEngine S.A., upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych);
  • audytorzy, biegli rewidenci oraz firmy doradcze;
  • inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Udostępnienie Państwa danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem oraz poufnością.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, z zastrzeżeniem warunków wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była zgoda – do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W szczególności, każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.