START

Spółka InfoEngine S.A. prowadzi obecnie postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Kariera oraz na stronie internetowej GPW / oferty pracy


uslugi

USŁUGI

Usługi na rzecz uczestników rynku energii elektrycznej. Największy w Polsce niezależny Operator Handlowy (OH) oraz Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie (POB).

O NAS

InfoEngine S.A. należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Właścicielem spółki jest Towarowa Giełda Energii S.A. Nasz zespół składa się ze specjalistów, którzy zdobywali swoje doświadczenie i kwalifikacje na rynku energii od początku jego istnienia w Polsce.

Mamy szerokie kompetencje w organizacji obrotu energią, gazem i prawami majątkowymi, doradztwie energetycznym oraz projektowaniu systemów
informatycznych.


KONTAKT

InfoEngine S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Kościuszki 15
97-400 Bełchatów

biuro@infoengine.pl
T: +48 44 635 59 49
F: +48 44 632 39 39


KARIERA

InfoEngine S.A.
wchodząca w skład Grupy Kapitałowej GPW
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu
Miejsce pracy: Warszawa oraz Bełchatów

Nr ref.: PZ/IE/05/2019

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu InfoEngine powinien spełniać łącznie następujące warunki:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami,
e) spełniać inne niż wymienione w lit. a-d wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu InfoEngine nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego
na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3. Rada Nadzorcza oceniać będzie kandydata w oparciu, między innymi, o następujące kryteria:
a) wykształcenie kandydata zapewniające mu znajomość obszaru, w którym funkcjonuje Spółka,
b) kompleksową ocenę przydatności kandydata na Prezesa Zarządu InfoEngine, w tym w zakresie znajomości uwarunkowań oraz uregulowań prawnych i wytycznych związanych z funkcjonowaniem Spółki,
c) doświadczenie kandydata w obszarze związanym z prowadzeniem obrotu energią elektryczną,
d) doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym,
e) zrozumienie aktualnej działalności InfoEngine i związanych z tym zagrożeń,
f) dotychczasowy przebieg kariery zawodowej kandydata pod kątem jego uczciwości, solidności i rzetelności, w szczególności zaś, czy:
(i) zasiadał w organach zarządzających, bądź występował jako prokurent podmiotu, którego działania w tym okresie ocenione zostały negatywnie przez instytucje nadzorujące rynek finansowy oraz towarowy,
(ii) zasiadał w organach zarządzających, bądź występował jako prokurent podmiotu, który w tym okresie ogłosił upadłość, postawiony został w stan likwidacji bądź stał się niewypłacalny,
(iii) opuścił stanowisko w organie zarządzającym podmiotu/stanowisko dyrektorskie w wyniku zarzutu niewłaściwego postępowania lub nadużycia,
(iv) został prawomocnie skazany za przestępstwa określone w kodeksie karnym i karnym skarbowym,
(v) aktualne zobowiązania zawodowe i ich charakter umożliwią mu przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu z należytą starannością.
4. Dodatkowymi atutami będzie:
a) znajomość mechanizmów działalności podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie i operatora handlowego,
b) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
c) doświadczenie w pracy w sektorze energetycznym, w podmiotach działających na rynku energii.

5. W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu InfoEngine przez kandydata, który pełnił już funkcję w Zarządzie InfoEngine, Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Radę Nadzorczą.

6. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:
a) list motywacyjny,
b) życiorys zawodowy (zawierający również informacje o okolicznościach, o których mowa w pkt 3 lit. f Ogłoszenia),
c) zaświadczenie o niekaralności,
d) oświadczenie kandydata, że:
 posiada pełną zdolności do czynności prawnych, nie zostało wobec niego wszczęte i nie toczy się postępowanie karne, administracyjne ani dyscyplinarne,
 nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata wymogów wymienionych w pkt. 1, a także w zakresie kryteriów i dodatkowych atutów wymienionych w pkt 3 oraz 4,
f) oświadczenie o niespełnianiu warunków wymienionych w pkt 2,
g) oświadczenie o zapoznaniu się informacją o przetwarzaniu danych osobowych i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym,
h) oświadczenie o możliwości przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z należytą starannością oraz rzetelnie, solidnie i z dbałością o interesy Spółki,
i) oświadczenie o braku jakichkolwiek okoliczności mogących powodować lub powodujących konflikt interesów, który może utrudnić wykonywanie przyszłych obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.
Wzory oświadczeń stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
7. W zgłoszeniu należy określić stanowisko, na które kandydat dokonuje zgłoszenia, wskazać numer telefonu, adres do korespondencji, w tym adres mailowy.
8. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
9. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone InfoEngine S.A. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu InfoEngine S.A., z siedzibą w Warszawie”.
10. Zgłoszenia kandydatów można składać w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. roku osobiście w Kancelarii Towarowej Giełdy Energii S.A. w Warszawie, ul. Książęca 4 (wejście D) w godz. 9:00 – 16.00 lub wysyłać listem poleconym na adres InfoEngine S.A.: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. W każdym przypadku decydować będzie termin doręczenia Spółce zgłoszenia.
11. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi do dnia 21 czerwca 2019 r. w siedzibie InfoEngine S.A. Powyższych czynności dokona Rada Nadzorcza.
12. Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega dalszemu rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
13. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez kandydata w zgłoszeniu lub telefonicznie.
14. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, na podstawie oceny doświadczenia kandydatów dokonanego przez Radę Nadzorczą w oparciu o list motywacyjny i życiorys, zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu postępowania.
15. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu InfoEngine zostanie poruszony m.in. następujący zakres zagadnień:
a) wiedza o działalności Spółki,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego w Polsce i na świecie,
c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
d) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
e) znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu InfoEngine oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji.
16. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
17. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
18. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów.
19. Nie przewiduje się udostępniania informacji o InfoEngine kandydatom. Informacje o Spółce dostępne są na stronach internetowych pod adresami www.infoengine.pl, www.gpw.pl oraz z innych źródeł ogólnie dostępnych.
20. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.
***
Spółka InfoEngine należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Towarowej Giełdy Energii S.A. W związku z tym Prezes Zarządu InfoEngine jest zatrudniany i wynagradzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. InfoEngine ze względu na skalę prowadzonej działalności należy do kategorii spółek, określonych w art. 4 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

Załącznik do pobrania (WZORY OŚWIADCZEŃ)